123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Kenia po raz pierwszy

W mar­cu, mo­że na po­cząt­ku kwiet­nia 2010 ro­ku ode­zwał się do mnie przez Sky­pe mój przy­ja­ciel Ma­rek. Wie­dzia­łem, że jest w Ke­nii, ale ja­koś nie zwró­ci­łem wcześ­niej na ten fakt więk­szej uwa­gi. Za­py­tał „Co sły­chać”, ja na to, że „Ok”, a On, że za chwi­lę je­dzie z Nai­ro­bi do Ki­sa­si. Od­pi­sa­łem, że „masz faj­nie – zwie­dzasz Ke­nię, itd., itp.” i wte­dy za­świ­ta­ła mi myśl, „A cze­mu by nie... po­je­chać tam?”. Za­da­łem py­ta­nie „nie chcesz cza­sem, że­by Cię od­wie­dzić?”. I na­tych­mia­sto­wa od­po­wiedź: „Cze­mu nie, przy­jeż­dżaj”. I tak za­czę­ły się przy­go­to­wa­nia.

Po kil­ku ty­go­dniach usta­li­liś­my, że osta­te­cznie w wy­pra­wie wez­mą udział trzy oso­by, tj.: Ja­cek,

 

Ja­cek w Tur­cji w czer­wcu 2010 r.

Mi­chał (syn Jac­ka)

 

Mi­chał w Tur­cji w czer­wcu 2010 r.

oraz Ste­fan (czy­li pro­wa­dzą­cy tę stro­nę i pi­szą­cy te sło­wa).

 

To ja w Tur­cji w czer­wcu 2010 r.

Na­stęp­ne mie­sią­ce, to za­kup bi­le­tów, ek­wi­pun­ku, przy­go­to­wa­nia sprzę­tu fo­to­gra­ficz­ne­go i w tej chwi­li w za­sa­dzie je­steś­my go­to­wi do wy­jaz­du. 28 czer­wca, w po­nie­dzia­łek o 17.25 wy­lot z War­sza­wy do Am­ster­da­mu, da­lej prze­siad­ka i lot do Nai­ro­bi.

Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games
W