123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Piątek – 02.07.10

W kisaskich szkołach

O godz. siódmej budzi mnie śpiew. Nie wiem jeszcze skąd te dźwięki i kto to śpiewa, ale sięgam po aparat i nagrywam:


 

Śpiew dzieci w kisaskich szkołach (w tle słychać ryczenie byków na targu). Kisasi. Kenia.

Póź­niej oka­zu­je się, że w ten spo­sób roz­po­czy­na­ją dzień dzie­ci w oko­licz­nych szko­łach. Plan na dzi­siaj jest ta­ki, że­by od­wie­dzić te szko­ły i po­u­ma­wiać się z dy­rek­to­ra­mi tych szkół co do ewen­tual­nych pre­zen­ta­cji, któ­re mog­li­byś­my w tych szko­łach prze­pro­wa­dzić. Za­czę­liś­my od Ki­sa­si Pri­ma­ry Scho­ol (szko­ła pod­sta­wo­wa). Przy­jął nas oso­bi­ście Pan dy­rek­tor. Usta­li­liś­my spo­sób prze­pro­wa­dze­nia pre­zen­ta­cji, po czym dy­rek­tor opro­wa­dził nas po szko­le (po­szcze­gól­nych kla­sach), gdzie mog­liś­my zro­bić zdję­cia. Na ko­niec od­pro­wa­dził nas do bra­my szko­ły, gdzie zro­bi­liś­my so­bie pa­miąt­ko­we zdję­cia. Pre­zen­ta­cje ma­my prze­pro­wa­dzić we wto­rek 06.07.2010 o godz. 8.00.

 

 

 

 

Lekcje w Primary School w Kisasi. Kenia.

 

Pomoce naukowe w Primary School w Kisasi. Kenia.

 

Klasa przedszkolna w Primary School w Kisasi. Kenia.

Zwie­dza­nie szko­ły za­koń­czy­liś­my w mo­men­cie, kie­dy za­brzmiał dzwo­nek na prze­rwę. Dzie­ci wy­szły przed szko­łę i roz­po­czął się ry­tuał po­le­ga­ją­cy na tym, że my ro­bi­liś­my dzie­ciom zdję­cia, po­tem one pod­cho­dzi­ły (a w za­sa­dzie pod­bie­ga­ły) i rzu­ca­ły się na apa­rat, że­by zo­ba­czyć sie­bie na ekra­nie. By­ło przy tym mnó­stwo śmie­chu, po­ka­zy­wa­ły sie­bie al­bo in­ne dziec­ko pal­cem na ekra­nie i wy­ma­wia­ły ich imio­na.

 

 

Dzieci z Primary School w Kisasi. Kenia.

I jeszcze kilka zdjęć po wyjściu ze szkoły, już zza kolczastego płotu :-(

 

 

 

Dzieci z Primary School w Kisasi. Kenia.


Targ w Kisasi

Po­nie­waż pią­tek jest dniem tar­go­wym, po wy­jściu ze szko­ły sku­pi­liś­my się na „straganach”. Kil­ka mi­ga­wek z tar­gu w Ki­sa­si:

 

Targ w Kisasi. Kenia.

 

Targ w Kisasi. Powrozy do prowadzenia zwierząt.

Handluje się tu również bydłem. Wygląda to tak:

 

 

Handel bydłem. Targ w Kisasi. Kenia.

 

Targ w Kisasi. Sprzedane bydło oznakowane farbą na grzbiecie.

Piątkowe popołudnie

Po obie­dzie w Chec­kpoin­cie uda­liś­my się na spa­cer dro­gą, któ­rą przy­je­cha­liś­my z Ki­tui, ale w prze­ci­wnym kie­run­ku. Tuż za Ki­sa­si dro­ga ta wy­glą­da tak:

 

Droga Kitui – Mutomo, tuż za Kisasi. Kenia.

Potem droga wyludnia się i jesteśmy sami:

 

Droga Kitui – Mutomo, parę kilometrów za Kisasi. Kenia.

Zaczynamy delektować się przyrodą, widzę niebieskiego ptaka:

 

Błyszczak rudobrzuchy (gatunek szpaka) w miejscowym języku zwany lola. Kenia.

Pró­bu­je­my zbli­żyć się do nie­go i zba­cza­my z dro­gi. Nie­ste­ty nie je­steś­my od­po­wie­dnio przy­go­to­wa­ni. Trze­ba mieć kry­te bu­ty i dłu­gie no­gaw­ki w spo­dniach, bo su­cha tra­wa i cha­szcze nie po­zwa­la­ją na bez­pie­czne cho­dze­nie po tym te­re­nie. Za­wra­ca­my. W dro­dze po­wrot­nej je­szcze tyl­ko mrów­ka „załapuje” się na zdję­cie:

 

Mrówka (?) na drodze za Kisasi. Kenia.

Po po­wro­cie stan­dar­do­we pra­ce, zrzu­ca­nie zdjęć, uak­tual­nia­nie stro­ny i idzie­my spać.

Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games