123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Czwartek – 15.07.10

Pożegnanie z Kisasi

Dzisiaj wyjeżdżamy z Kisasi do Nairobi. W czasie tego pobytu w Afryce już tu nie przyjedziemy. Idziemy pożegnać się z dyrektorem Kisasi Primary School i z dziećmi tej szkoły:

 

 

 

Pożegnanie z dziećmi z Kisasi Primary School. Kenia.

Ze szkoły idziemy do domu, bierzemy bagaże i udajemy się na przystanek. Podjeżdża matatu. Moja waliza ląduje na dachu. W końcu mam okazję na sfotografowanie jej w tym miejscu:

 

Moja waliza na dachu matatu. Kisasi. Kenia.

W matatu jest względny luz. Udaje mi się otworzyć plecak. Mam dostęp do aparatu i nie zawaham się go użyć :-). Szkoda, że pogoda jest znowu nie najlepsza. Gęste szare chmury :-(. Parę migawek z trasy do Nairobi:

 

 

 

X


 

 

Gdzieś na trasie Kisasi – Nairobi. Kenia.Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games