123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Środa – 07.07.10

Środowe przedpołudnie

W środę zepsuła się pogoda :-(. Nie padało, ale niebo zakryte było grubą warstwą chmur. Zachmurzona Kenia w okolicach Kisasi wygląda tak:

 

Zachmurzona Kenia.

W tej sytuacji postanowiliśmy przedpołudnie spędzić w domu porządkując trochę zdjęcia i wykonując inne zaległe „prace gospodarcze”.


Środowe popołudnie

Po południu wyszliśmy na spacer. Pogoda nie poprawiła się, dla tutejszej ludności było zimno. Panie Murzynki włożyły ciepłe swetry:

 

Zima w Kenii.

Pokrążyliśmy trochę po „mieście” dokumentując malarstwo ścienne:

 

 

 

Graffiti ścienne w Kisasi. Kenia.

X

Graffiti ścienne w Kisasi. Kenia.

Najwięcej – to chyba jest tu punktów ładowania komórek. Niezły biznes to musi tu chyba być :-).

 

„Potykacze” w Kisasi. Kenia.

Zniechęceni nie najlepszą pogodą wróciliśmy do domu odpoczywać.

Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games